Organization Structure

VBDRTC Organizational structure

सि.नं.

पद

श्रेणी

सेवा

समूह

उपसमूह

मौजुदा दरबन्दी

थप/घट

जम्मा

1

प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक

11

स्वास्थ्य

एकिकृत चि.

 

 

1

1

2

उप स्वास्थ्य प्रशासक

9/10

स्वास्थ्य

एकिकृत चि.

 

1

1

2

3

पारासाइटोलोजिस्ट

7/8

स्वास्थ्य

हे.इ

 

1

 

1

भे.क.अ.

7/8

स्वास्थ्य

हे.इ

 

1

 

1

लेखा अधिकृत

रा.प.तृतिय

प्रशासन

लेखा

 

1

 

1

इन्टोमोलोजिस्ट

7/8

स्वास्थ्य

हे.इ

 

1

 

1

सहायक इन्टोमोलोजिस्ट

5/6

स्वास्थ्य

हे.इ

 

1

 

1

भे.क.स.

5/6

स्वास्थ्य

हे.इ

 

1

 

1

नायब सुब्बा

रा.प.अनं.प्र.

प्रशासन

सा. प्रशासन

 

1

 

1

१०

ल्याब टेक्निसियन

5/6

स्वास्थ्य

मे.ल्या.टे

 

1

 

1

11

जु. इन्टोमोलोजिस्ट

4/5

स्वास्थ्य

हे.इ

 

2

 

2

12

कम्प्युटर अपरेटर

रा.प.अनं.प्र.

विविध

कम्प्युटर

 

1

 

1

१३

टाइपिस्‍ट

बेग अनुसार

प्रशासन

 

 

1

 

1

14

माइक्रोकोपिस्ट

4/5

स्वास्थ्य

विविध

 

1

 

1

१५

कार्यालय सहयोगी

श्रेणी विहिन

 

 

 

7

 

7

जम्मा

 

 

 

 

21

2

23

Talk to us

085 888 5555